تایم بلاگ

تحقیق رهبری تحول گرا

مقالات ISI رهبری تحول گرا : 144 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
در این صفحه، تعداد 144 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع رهبری تحول گرا آرشیو شده است که شما می …
رابطه سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش …
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، یک پژوهش …
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا در رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي – مطالعات منابع …
رهبري تحول گرا و خلاقيت کارکنان – SID.ir
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رهبري تحول گرا و خلاقيت کارکنان.
تاثير رهبري تحول گرا و تبادل گرا بر تعهد سازماني (مورد …
اين پژوهش با هدف بررسي روابط بين ويژگي هاي رهبري تحول گرا و تبادل گرا با مفهوم تعهد سازماني چندبعدي انجام شده است. در اين تحقيق تلاش شده است كه تاثير ابعاد …
اثر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای …
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحول‌گرا بر تعالی سازمانی دانشگاه پیام نور با نقش واسطه‌ای توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی کارکنان، به روش توصیفی- …
مقاله رهبری تحول گرا در سازمان های سده 21 – سیویلیکا
رهبری تحول یکی از پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متلاطم امروزی است که با قابلیت بر انگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه…
مقاله تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمان بواسطه …
رهبری نقش مهمی در موفقیت یا شکست یک سازمان از طریق تاثیر بر نگرش های مبتنی بر تغییر کارکنان ایفا می کند درواقعتغییر در سازمان، فرآیند تحول و دگرگونی …
بررسی نقش میانجی رهبری تحول گرا در رابطه بین هوش اخلاقی …
۲۱ بهمن ۱۳۹۳ –
رهبری تحول آفرين؛ عاملی در موفقيت پروژه هاي مديريت دانش1
در مقاله حاضر، پس از بيان ادبياتی در زمينه رهبري تحول آفرین، به. نحوة تأثير آن بر مدیریت دانش اشاره شده و در پایان با توجه به ادبيات موضوع، پيشنهاداتي برای.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ درﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻮآوري ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎ – فصلنامه علمی …
بررسی رابطة سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمان در جهاد …
هدف از این تحقیق، بررسی رابطة سبک رهبری تحول‌گرا با تعالی سازمانی در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها …
رهبری تحول آفرین – پارس مدیر
مفهوم اولیه رهبری تحو ل آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد.
بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با بالندگی سازمانی در …
پژوهش حاضربا هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر صورت گرفته است. روش پژوهش بر اساس هدف …
رابطه سبک های رهبری تحولگرا و عملگرای مدیران مدارس با تعهد …
هدف این تحقیق بررسی رابطه سبکهای رهبری تحولگرا، عملگرا و سبک بدون رهبری مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان همدان است. جامعه آماری این …
رابطه رهبری تحول‌گرا و عملکرد شغلی کارکنان در … – مدیریت …
نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش …
هدف این پژوهش، بررسی جهت پایداری روابط میان رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در مدارس شهرستان سبزوار بوده است. این پژوهش، براساس هدف از دسته …
ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه …
هدف از این تحقیق، ارزیابی شاخص‌های تأثیرگذار بر رهبری تحول‌گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- …
نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری سازمانی
شناخت بهتر نقش رهبری و رهبری تسهیل‌کننده‌ی یادگیری سازمانی می‌تواند به ایجاد … از این‌رو، در پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری …
ترجمه مقاله رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانی – نشریه امرالد …
دانلود مقاله انگلیسی رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانی: عوامل تعيين كننده رفتار سازمانی شهروندی به همراه ترجمه فارسی در زمینه مدیریت.
مقاله نظریه رهبری تعامل گرا و تحول گرا
نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی …
بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی …
با توجه به مطالب ارائه شده هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 3 شهر تهران است. این تحقیق …
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان …
دانلود رایگان مقاله ISI رهبری تحول گرا به زبان انگلیسی – …
مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت فوق فعال عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and …
ترجمه مقالات درباره رهبری تحول گرا – ترجمه فا
دانلود رایگان جدیدترین مقالات رهبری تحول گرا Transformational Leadership به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی از نشریات معتبر خارجی با فرمت ورد و pdf آماده برای …
آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ رهﺒﺮی ﺗﺤﻮل – دوفصلنامه اسلام و مدیریت
رهبری تحول آفرین و مزایای آن در سازمان | چطور
بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی …
تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان (در …
www.jdem.ir/article_468.html
برای جمع آوری داده‌ها پرسشنامه رهبری تحولی باس و خودکارآمدی شرر و همکاران روی آزمودنی‌ها اجرا شد. در این تحقیق 6 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه …
رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش …
www.modiriyatfarda.ir/Article/139507112152183509
در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه ی، رهبری تحول آفرین: مک کول-کندی و اندرسون (2002)، یادگیری سازمانی: آراگون و همکاران(2007) و گارسیا مورالس(2004)، و عملکرد …
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت …
journal.bpj.ir/article_523693.html
هدف: هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی ریز می باشد. روش تحقیق: جامعه آماری مشتمل بر 600 …
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری …
smr.journals.iau.ir/article_525538.html
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی و مدلسازی روابط بین آنها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری در ادارات کل دیوان محاسبات 10 …
بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا بر خلاقیت کارکنان با …
https://download-thesis.com/…/بررسی-تاثیر-سبک-رهبری-تحول-گرا-بر-خلاقی/
چکيده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه معنیدار بین رهبری تحول گرا و خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی توانمندسازی کارکنان بررسی و انجام می شود.
دانلود مقاله رهبری تحول آفرین | ایلرنیکا
دانلود مقالات رهبری تحول آفرین با عنوان ترجمه شده؛ دانلود دهها مقاله جدید دسته بندی شده در تمامی موضوعات و گرایش های رشته مدیریت + امکان سفارش ترجمه تخصصی.
بررسی تأثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین مورد …
مدیریت منابع انسانی در ورزش ه نشری
هدف: هدف. پژوهش حاضر. ،. بررسی رابطه بین. رهبری تحول. گرا. ، جوسازمانی و خالقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان. خراسان جنو. بی بود. روش. شناسی: این پژوهش.
بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین
در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیّر هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های فعّال در صنعت ریخته …
بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با سلامت سازمانی و امنیت …
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ –
و ﻦﯾ آﻓﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﯿﻦ رھﺒﺮی ﮥ اﻋﺘﻤﺎد و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ر
رهبری تحول گرا – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی رهبری تحول گرا در دانشگاه دامغان می‌باشد. گروه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه دامغان می‌باشند. از جامعه آماری مورد …
بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، رهبری تحول‌گرا و …
تحقیق رایگان پایان نامه با موضوع سبک رهبری تحول گرا و …
به اعتقاد برنز، رهبری مبادله ای عبارت می باشد از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تامین گردد و ابعاد آن شامل «پاداش های …
پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار …
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت دولتی-تحول. چکیده. تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی …
مدیریت و رهبری تحول آفرین چیست ؟ – امید ملائکه مربی و مدرس …
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی ) …
با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد . جامعه ی. آماری پژوهشرهبری تحول آفرین، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده.
تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و …
در پژوهش احمدی و دهدارزاده (1395) با عنوان بررسی رابطه سبک رهبری تحولگرا با متغیرهای واسط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی بر عملکرد نوآوری تحقیق به …
فایل مقاله با نام
نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی
پژوهش پیمایشی و کاربردی حاضر با هدف بررسی عمیق مؤلفه ی رهبری، سبک رهبری تحول‌گرا را در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی مورد مطالعه قرار داده است و نقش …
بررسی رابطه بین سبک رهبری و عملکرد سازمانی … – …
دی: سبک رهبری، عملکرد سازمانی، استراتژی. های منابع انسانی. عنوا. ب:ن مقاله ….. ین سبک رهبری تحول گرا با استراتژیهای منابع انسانی کارکنان شهرکهای صنعتی …
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی …
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوالیو و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران(1990) می باشد که پایایی آنها …
مقایسه دو سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا دو محیط – راسخون
دانلود ترجمه مقاله ادغام تفکر استراتژیک و رهبری تحول گرا – …
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ISI با ترجمه فارسی" ادغام تفکر استراتژیک و رهبری تحول گرا در فرایند پشتیبانی ایده NPD" مقاله ترجمه شده.
مقاله بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان …
پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان فوتبال با انسجام و عملکرد تیمی بازیکنان فوتبال استان سمنان انجام شد. بر این اس.
دانلود مقاله : برای چه کسی رهبری تحول آفرین مهم تر است؟ …
مقاله انگلیسی ISI – با ترجمه فارسی – سال 2015 – نشریه علمی پژوهشی رهبری – شامل 12 صفحه درباره موضوعات رهبری تحول آفرین، عصبانیت، برون گرایی، رفتار …
ترجمه مقاله : موضوع استراتژی ادغام ، رهبری تحول گرا و تعهد …
ترجمه مقاله. استراتژی ادغام ، رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی در شرکتهای کره ای تقسیم شده به شرکت های کوچکتر. استاد گ. رامی : جناب آقای دکتر حجاریان. دانشجو: محمد …
اثر رهبری تحول‌گرا بر سکوت سازمانی با نقش واسطه‌ای … – …
بررسی روابط بین رهبری تحول گرا،رضایت و تعهد کارمندان در …
این تحقیق به بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا،رضایت و تعهد کارکنان در سازمان پرداخت ایم. و اهداف آن شامل : 1- افزایش اثربخشی رهبری تغییر بر سازمان2- افزایش …

فروشگاه مارکت سنتر