تایم بلاگ

تحقیق شهروندی سازمانی

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تصویر مشتریان …
bmr.alzahra.ac.ir/article_2581.html
در مقاله حاضر، نقش رفتار شهروندی سازمانی بر تصویر برند، در نمایندگی‌های یک شرکت … داده‌های مورد نیاز برای این تحقیق به‌صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، از …
رفتار شهروندي سازماني: گامي ديگر در جهت بهبود عملکرد …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74847
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رفتار شهروندي سازماني: گامي ديگر در جهت … يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رفتارهاي شهروندي سازماني در ادراك مشتري از …
مقالات مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی – پایگاه مجلات …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/رفتار_شهروندی_سازمانی
مجله: تحقیقات مدیریت آموزشی » بهار 1398- شماره 39 (24 صفحه – از 17 تا 40) … تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای نوآورانه در کارکنان …
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی …
https://www.civilica.com/Papers-NCOCB01=اولین-کنفرانس-ملی-مدیریت-رفتار-شه…
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی (01st National Conference of Organization Citizinship Behavior) سال 1387 در شهر تهران توسط …
رفتار شهروندی سازمانی – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&kw=34613&_kw…شهروندی+سازمانی
کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی. تعداد مقالات: 50. 1. Key drivers of innovative behavior in hotel industry: evidence from a developing country. دوره 9، شماره 3، …
بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وعملکرد …
journals.atu.ac.ir/article_82.html
با توجه به هدف تحقیق اهداف فرعی و فرضیه‌های پژوهش تدوین شدند. … در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه …
بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
jmsd.atu.ac.ir/article_6784.html
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (OCB) است. بدین معنا که در این پژوهش به بررسی این امر خواهیم پرداخت که آیا ادراک مثبت …
دانلود مقاله رفتار شهروندی سازمانی | ایلرنیکا
به منظور تسریع دانلود مقاله و پیشبرد فرایند تحقیق، امکان دانلود دهها مقاله رفتار شهروندی سازمانی با ترجمه فارسی عنوان فراهم گردیده است. در صورتی که تمایل به …
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ( …
اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه‌های توزیع شده رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بدست آمده است، در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی و ضریب …
بررسی رابطة بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروند سازمانی، رفتارهای فرانقشی و خودجوش است که کارکنان را در وضعیتی … نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رابطة شخصیت و ابعاد پنچ‌گانة آن با رفتار شهروندی …
مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار …
ترجمه مقالات درباره رفتار شهروندی سازمانی OCB – سال 2019 – …
دانلود رایگان جدیدترین مقالات رفتار شهروندی سازمانی یا Organizational Citizenship Behavior یا OCB به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی از نشریات معتبر خارجی با …
تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی …
در مقاله حاضر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بر ارزش برند از دیدگاه مشتری … دادههای مورد نیاز برای این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان …
بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …
هدف این مقاله بررسی میزان برخورداریازشاخصهای مختلف رفتارشهروندی سازمانی در یکی از سازمانهای آموزشی بوده است. در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …
طراحی عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و نقش آن در …
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان انجام شده است. بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی …
بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش بودکه به روش توصیفی ازنوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی …
بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه ها و …
تاریخ دریافت: 22/08/1391 تاریخ پذیرش: 19/03/1392 چکیده تحقیق حاضر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پرداخته است.
تبیین نقش ویژگی‌های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار …
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی | طبرسا | چشم انداز مدیریت …
با توجه به اهمیت موضوع رفتار شهروندی سازمانی در این مقاله سعی شده است مدلی ارائه شود که … پس از شکل گیری مدل مفهومی تحقیق، جهت آزمودن صحت مدل های اندازه گیری و …
تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در …
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی … ابزار تحقیق، پرسشنامه ای‌ بود که روایی ظاهری و محتوایی آن بر اساس نظر گروهی از …
رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی …
نتایج حاکی از اثر طردشدگی در محیط کار بر خشنودی شغلی، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل، اثر خشنودی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و …
مقاله رفتار شهروندی سازمانی – مدیریت
۲۱ شهریور ۱۳۹۳ –
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی – مطالعات …
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به بررسی رابطه بین تعهد … نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند.
نقش سرمایه اجتماعی تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود …
در این‌ راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی با در نظر گرفتن مواردی چون تعهد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی پرداخته است.
تعريف رفتار شهروندي سازماني
رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی که اخیرأ جزء جدایی ناپذیر … تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی.
تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد …
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات اعتمادبهمدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهر سیرجان است. این تحقیق از حیث جهتگیری، تحقیقی …
مشاهده چکیده – سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نمایش مقاله
شناسایی و ارائه الگوی رفتار شهروندی سازمانی در ناجا، با استفاده از تکنیک … بر همین اساس، این تحقیق با هدف تبیین ابعاد جدیدی برای رفتار شهروندی سازمانی و …
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت …
هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری … برای اجرای تحقیق، چهارده مدل مطرح انتخاب شد و با بهره‌گیری از نظریات پیشین و …
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑ رﻓﺘﺎر اﺑﻌﺎد ي راﺑ
www.farhangeilam.ir/article_4254_615409b45cab0310b72c1ca154b35520.pdf
رابطۀ رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان …
jorar.ir/browse.php?a_code=A-10-1-190&slc_lang=fa&sid=1
در این تحقیق 123 نفر از کارکنان سازمان مورد مطالعه به روش نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده که رفتار شهروندی سازمانی …
دانلود رایگان مقاله ISI رفتار شهروندی سازمانی OCB به زبان …
https://isidl.com/category/مقالات-انگلیسی-مدیریت/رفتار-شهروندی-سازمانی/
دانلود رایگان مقاله ISI رفتار شهروندی سازمانی Organizational Citizenship Behavior به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf.
پایان نامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در …
https://www.resathesis.ir/…/پایان-نامه-رابطه-تعهد-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-سازمانی…
دراین راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق …
بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و … – مجله پیاورد …
payavard.tums.ac.ir/article-1-40-fa.pdf
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی …
cs.shahed.ac.ir/article-1-904-fa.html
در این تحقیق از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از نظرات اساتید صاحب نظر در این زمینه …
نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی – فصلنامه …
ethicsjournal.ir/article-1-729-fa.html
‌زمینه: هر چند مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مباحث جدید در رفتار … جامعه تحقیق، کلیه کارکنان دانشگاه یزد در 1388 هستند که از بین آنها 102 نفر به …
دانلود مقاله درباره سازمانی، شهروندی، ،، سازمان، ،1387،، …
https://afousna.ir/دانلود-مقاله-درباره-سازمانی،-شهروندی/
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری …
بررسی تأثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی …
ijnv.ir/article-1-537-fa.pdf
پژوهش حاضر بررسی تأثیر استرس شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی هدف: پرستاران با نقش ….. این تحقیق حمایت سازمانی تأثیر عوامل روانی پرستاران بیمارستان.
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی …
edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_541333.html
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. مقاله 2، دوره 7، شماره 2 – شماره پیاپی 24، …
ارزیابی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی …
journal.sanjesh.org/article_14840_00.html
این تحقیق با هدف بررسی وضعیت رفتارهای شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز انجام شده است. جامعة تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز …
بررسی ارتباط بهره‌وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی …
www.jdem.ir/article_464.html
پژوهش حاضر رابطه بین بهرهوری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی را در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مورد مطالعه قرار داده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی …
رفتار سازمانی شهروندی – روانشناسی معاصر
bjcp.ir/article-1-308-fa.pdf
بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی سکوت سازمانی و رفتار …
iieshrm.ir/article-1-396-fa.html
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش …
journal.iams.ir/article_141.html
در این مطالعه تلاش میشود تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش، با مداخله … این مقاله به دانش موجود در زمینه تسهیم دانش در تحقیقات گذشته کشور میافزاید، …
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی …
www.papyrus.ir/…/بررسی-رابطه-بین-رفتار-شهروندی-سازمانی-و-تعهد-سازمانی-مطال…
ارتباط اخلاق کاری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت …
www.sportrc.ir/article_66964.html
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های تحقیق توسط گروهی از صاحبنظران بررسی و … یافته های پزوهش نشان داد بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ارتباط …
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای چابکی سازمانی با …
jmm.iranjournals.ir/article_30627.html
بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی …
jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_530225.html
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ –
تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بررضایتمندی مراجعان
journals.iau.ir/article_511297.html
در این پژوهش به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گمرک استان لرستان بر … در این تحقیق، جامعه مورد تحقیق مراجعان گمرک استان لرستان بودهاند که …
متن کامل (PDF)
jha.iums.ac.ir/article-1-769-fa.pdf
دانلود ترجمه مقاله تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی …
دانلود ترجمه مقاله 2014 از الزویر مدیریت استراتژیک – تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: یافته های پژوهشی.
نقش میانجی ارزش‌های کاری درونی در ارتباط بین ارزش‌های کاری …
روش:روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری آن، کارشناسان جهاد … می‌دهد که ارزش‌های کاری درونی و بیرونی، در رفتار ضد شهروند سازمانی نقش منفی و …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی …
بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از …
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که از بین جامعه آماری 99 نفر به شیوه … در واقع، ابعاد چندگانه شهروندی سازمانی می توانست رضایت از زندگی کارکنان را …
رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی …

فروشگاه مارکت سنتر