تایم بلاگ

تقویت عملکرد کلروپلاست با آهن

اثر تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی آهن و منگنز بر برخی صفات …
https://jispp.iut.ac.ir/article-1-670-fa.pdf
تأثیر آهن بر کارایی و نقشه عملکرد فتوشیمیایی سیستم …
https://ejgcst.iut.ac.ir/article-1-276-fa.pdf
۱۱ مهر ۱۳۹۰ –
اثر محلول‌پاشی عناصر آهن و روی بر صفات گیاهی و … – مجله …
agrobreedjournal.ir/article-1-68-fa.pdf
تأثیر مصرف خاکی و محلول‌پاشی آهن بر روی برخی از …
ijpb.ui.ac.ir/article_18787.html
تأثیر نانواکسید آهن در عملکرد، شاخص‌های فلورسانس …
ijpb.ui.ac.ir/article_23054_4181.html
برای بررسی تأثیر نانواکسید آهن بر عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و … فیزیولوژیک مانند ساخت کلروفیل و فعالیت برخی آنزیم‌ها، توسعة کلروپلاست، …
تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد … – پژوهشهای …
https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/68224/14346
داﻧﻪ ﻣﻐﺬي آﻫﻦ، روي و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد و روﻏ
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/24618/7977
۱۴ دی ۱۳۹۳ –
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﺷﺒﻮ ﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘ
jmp.ir/article-1-1510-fa.pdf
ﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﺨﻮد زاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤ ﭘﺎﺷﯽ آﻫﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻣﯿﺰان – اکوفیزیولو …
jcep.iaut.ac.ir/article_543936_922b65f1a1d7265ef27c88cfce0d3b2b.pdf
۲۲ دی ۱۳۹۶ –
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻴﺎه ﻳﻮﻧﺠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ آﻫﻦ ﻴﺪ اﻛ
escs.birjand.ac.ir/article_749_154d558aba482f53d31f842fde3f23f7.pdf
۲۷ دی ۱۳۹۵ –
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴ – دانشگاه لرستان
lu.ac.ir/usersfiles/916545.9824070.3895183.36241.pdf
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻠﻈﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ ﺑﺮ آﻫﻦ و روي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺎﺷﯽ – دانشگاه …
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_1558_e65c8306936083f9ece3acbe5de65433.pdf
۱ تیر ۱۳۹۱ –
ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ و روي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، درﺻﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿ – به زراعی کشاورزی
https://jci.ut.ac.ir/article_60478_ad3b318defeb9c3f60bd33d3ce82383e.pdf
فتوسنتز – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/فتوسنتز
نقش عناصر ریز مغذی – شرکت زیست فناور سبز
www.greenbiotech-co.com/rtc/66
پاسخ کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و اجزای عملکرد به کاربرد …
cpj.iauahvaz.ac.ir/article-1-505-fa.pdf
کلات آهن – شرکت صنایع زیست فناوری کارا
https://www.kibco.ir/products/کلات-آهن/
اي آﻫﻦ در ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻨﺒ – سازمان تحقیقات
srjournal.areo.ir/article_107366_0d608cd7f8d46ce75bf4c778419bb9fb.pdf
۸ شهریور ۱۳۹۵ –
Page 1 فرآیند و کارکرد گیاهی، جلد ، شماره 4، زمستان ۱۳۹۶ …
www.sid.ir/FileServer/JF/gn5002713941410
بر خصوصیات فتوسنتزی و آنزیم تاثیر تنش خشکی های …
www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/5a5fe41062d93dd4c4ee082093876311.pdf
ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ – تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
ijmapr.areeo.ac.ir/article_116360_c8b2d10295ee524b169f7d47f1b4cfb0.pdf
اصل مقاله (379 K) – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه محقق …
journals.uma.ac.ir/article_304_3ab666df93bb81e7cab234b585289722.pdf
علایم کمبود آهن در ریشه – پالایش کود
تأثیر سطوح مختلف سولفات روی و آهن بر ویژگی‌های کمی و …
عناصر غذایی کم مصرف برای رشد طبیعی گیاهان و حصول عملکرد و کیفیت مناسب. محصول ضروری هستند؛ به عنوان مثال عنصر آهن در تشکیل کلروفیل گیاهی و عنصر …
نقش هیومیک وعملکرد آن در خاک | partochemie
کود آلی آمینو کلات آهن | ارگانیک آذر سالم
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ زﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﯾﮏ ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب ﺑﺮ رﺷ – مجله مدیریت …
۲۳ بهمن ۱۳۹۱ –
میتوکندری چیست – آشنایی با ساختار میتوکندری و تاثیر آن …
https://www.qimiasupplement.com/میتوکندری-چیست/
میتوکندری نیز همانند کلروپلاست از دو غشای داخلی و خارجی تشکیل شده‌است. … میتوکندری ها می‌توانند در اتاق داخلی خود مواد مختلفی از جمله ترکیبات آهن‌ دار ، چربی ها …
واکنش خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد بیولوژیکی ارقام …
iau-saveh.ac.ir/Files/Congress-DataSend/554_2011-09-26_09.02.47_barely.doc
The effect of different levels of Fe-EDTA on growth … – …
https://pdfs.semanticscholar.org/c0e7/eac9a278db41595023cf8b611c5632fd90b5.pdf
و ﺳﻴﺎوش ﺣﺸﻤﺘﻲ ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺿﺎزاده ، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪرس ﺛﺎﻧ – دانشگاه شاهد
research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/6913_768075778.pdf
ﻋﺪس ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ ﭘﺎﺷﯽ آﻫﻦ ﺑﺮ ﺮ – فیزیولوژی …
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir/article_47165_4623beedcb290e266b51bb0dcaf1f702….
۱۲ اسفند ۱۳۹۵ –
Page 1 اثر محلول پاشی سلنیوم، بور و آهن بر برخی صفات …
https://www.researchgate.net/…/Effect-of-foliar-application-of-selenium-boron-and-ir…
نقش ریزمغذی ها در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی – رهروان …
www.rooyeshesabz.com/fa/نقش-ریزمغذی-ها-در-بهبود-کیفیت-محصولات-ک/
به دلیل حاكمیت این كمبودها، عملكرد متوسط محصولات كشاورزی عموماً كم بوده و صدمات اقتصادی … در شرایط کمبود آهن در گیاه تعادل توزیع آن در کلروپلاست بهم می‌خورد.
ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛ
www.jpec.ir/article_14624_4c9665e82ffc684b4e815e9b1b933858.pdf
اصل مقاله – زیست فناوری گیاهان زراعی
cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/article_120_2d576905f39502e3e186aafdfcf832e0.pdf
پراکسیداز)، هموستازی آهن (فریتین) و یا فعال سازی دیگر آنزیم ها (روبیسکو. اکتیواز) نقش دارند. … و پتانسیل بالای. آن برای افزایش عملکرد، می تواند سهم عمده ای در.
انواع کودهاي شيميايي،آلي(ارگانيک) و زيستي(بيولوژيک) در …
www.spiagri.com/انواع-کودهاي-شيميايي،آلي-ارگانيک-و-زيستي-بيولوژيک-در-کشاو…
های ویژگی بهبود بر اسید سالیسیلیک اثر ضوری تنص …
www.agroecojournal.com/article_545918_f92a35d6c420b6b3c451067eff5c77df.pdf
Microsoft Word – 05-Gheirati
www.agroecojournal.com/article_514858_173dcf5ae29c3cd35cabfd6fbd0055d6.pdf
تأثير روي و فسفر بر عملكرد، جذب عناصرغذايي و كارايي …
www.swri.ir/_…/تاثیر%20روی%20و%20فسفر%20بر%20عملکرد%20جذب%20عنا…
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ –
آهن – شرکت نگین سبز
www.neginsabz-co.com/fa/articles/fertilizers-and-nutrition/90-shipping
بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به …
بایگانی‌های کلسیم | زوبیکس فست تولید و عرضه کننده کود …
ریز مغذی ها (عناصر خرد با تاثیر کلان) – خاک های ایران
ریز مغذی ها (عناصر خرد با تاثیر کلان) – کود ارگانیک
تغییر در صفات رویشی و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاهان …
اهمیت و نقش عناصر ریز مغذی در گیاهان – پایان نامه.پروپوزال …
همايش های اخير ليست مقالات همايش اولين همايش ملي کشاورزی ، …
های جوانه زنی، بیوشیمیایی و فراساختار سلولی … – مجله سلول …
( ﻲ ﺯﻳﺴﺘ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ) ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ
ﻏﻠﻈﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺑﺮ ﺁﻫﻦ ﺳﮑﻮﺳﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺁﻫﻦ ﮐﻼﺕ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﮐﻮﺩ ﺁﻫ
۱ آذر ۱۳۹۲ –
فتوسنتز چیست؟ – به زبان ساده – مجله فرادرس
۲۲ مهر ۱۳۹۷ –
انواع کودهای شیمیایی
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ –
علائم کمبود عناصر کم مصرف
درباره کودها – خضراء

فروشگاه مارکت سنتر