تایم بلاگ

شرایط و درآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جرایم مشمول صلاحیت جهانی

مقاله شرایط و درآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر …
cofenetyas.com/مقاله-شرایط-و-درآمدی-بر-صلاحیت-دیوان-بی/
دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی
ensani.ir/fa/article/download/4738
اصل مقاله – فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
jclr.atu.ac.ir/article_190_df6af752adc7291e02cbb960b4527d71.pdf
بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به …
qjpl.atu.ac.ir/article_2599.html
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه …
jlviews.ir/article-1-41-fa.pdf
ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻓﻀﺎي ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻣﺠ – مجله حقوقی …
www.jlj.ir/article_13328_9b8e216961da7517d8dc441e210fb35d.pdf
ارزیابی اعمال صلاحیت جزایی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی …
clr.modares.ac.ir/article-20-10490-fa.pdf
مقاله درصدد بررسی امکان اعمال صالحیت دیوان کیفری بین. المللی و نیز … 2931. 051. دیگر، با رعایت شرایط الزم درخصوص اصول صالحیت واقعی، شخصی و جهانی، اعمال.
ﺟزاﯾﯽ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه International Criminal Court jﯾﺎﺿﺖ اﻣﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ (
moj.gov.af/Content/files/Internationalcriminalcourt_essay(1).pdf
۷ شهریور ۱۳۹۷ –
اصل مقاله – پژوهشنامه حقوق کیفری
https://jol.guilan.ac.ir/article_2691_2d2c2fa310ea3855049b8f1adad7842e.pdf
۲۳ شهریور ۱۳۹۶ –
جواد سامی – وزارت عدلیه
moj.gov.af/Content/files/adalat/adalat_jawza_1391.pdf
درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي … – …
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=808
اصل صلاحیت جهانی با رویکردی به حقوق بین المللی و حقوق …
www.khorsandypub.com/…/اصل-صلاحیت-جهانی-با-رویکردی-به-حقوق-بین-المللی-و…
صلاحیت
azadqom90.persiangig.com/document/حقوق%20جزای%20بین%20الملل.docx
ﺑﺮ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
psq1.kiau.ac.ir/archive/18/4.pdf
دادگاه کیفری بین المللی
ael.af/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-کیفری-بین-المللی-امان-ریاضت.pdf

فروشگاه مارکت سنتر