تایم بلاگ

مسئله تخصیص و مکان¬یابی تسهیل در محیط فازی تصادفی: استفاده از (β,α) – مدل مینیمم کردن هزینه با در نظ

کاربرد رویکرد فازی- استوار در مکان یابی تسهیلات با هدف …
jpom.ui.ac.ir/article_19859.html
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎدر و ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭼ
37.152.176.38/qrm/usersFiles/articleOriginal/r_400_170512225812.pdf
خدمات درمانی با ي ها چند هدفه بهينه سازي براي شبكه طراحی و حل …
jims.atu.ac.ir/article_4169_5913b587fa9becb309e9602189bdf5d9.pdf
حل یک مدل چند هدفه براي مسئله مکان يابي مسيريابي همراه با …
journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/1079/article-1079-378203.pdf
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎدر و ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭼ
qrm.abhariau.ac.ir/usersFiles/articleOriginal/r_400_170512225812.pdf
A M Cove Dyna Mathe ering amic A emati Loca Appro ical …
ijiepm.iust.ac.ir/article-1-1443-fa.pdf
ارائه مدل مکان یابی – تخصیص در شبکه زنجیره تأمین خون در …
shij.ir/arien/upload/arien/Content/181021_16/Arien-No01-Digital.pdf
۱۹ مهر ۱۳۹۷ –
چکیده – پژوهشنامه بازرگانی
pajooheshnameh.itsr.ir/article_28103_8728f78a865efa31eff30312b4e47f9f.pdf
File Sell فروشگاه ساز رایگان فروش فایل آخرین فایل های … – …
https://filesell.ir/new.php
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین/صفحه شخصی آقاي دكتر اسماعيل …
qiau.ac.ir/medizadeh.info
مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار با تقاضای فازی به همراه …
jte.sinaweb.net/article_14829_d544cd05246db90d5c667de6194cc6a0.pdf
تخصیص‌در‌يک‌زنجیره‌ يابي‌ هدفه‌مسئله‌مکان سازی‌دو مدل نقل‌
jimp.sbu.ac.ir/article/download/21374/7457
۲۱ دی ۱۳۹۶ –
زنجیره تأمین – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
www.kntu.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_6/File/Final.docx
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت شرایط اختالل و …
j.pqprc.ac.ir/files/cd_papers/r_147_180113173340.pdf
Proceedings Template – WORD
www.icordm.ir/DP-UpFile/DP-file/(1396-7-23)-%5B114110%5D-Abstracts.pdf
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺣﻞ ﻣﺪل ﻣﺘﻮازن ﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ر – مهندسی مالی و …
fej.iauctb.ac.ir/article_663484_cd30cf70aed7370446edccc41fb62b83.pdf
بررسی ها_84.pdf – شرکت چاپ و نشر بازرگانی
www.cppc.ir/download/book.attachment.1056/83/…/بررسی+ها_84.pdf
list articles-end.xlsx – دانشکده ریاضی دانشگاه سمنان
msc.semnan.ac.ir/uploads/list_articles-end.pdf
جغرافیا شماره 61 – نشریه جغرافیا و برنامه ریزی – دانشگاه …
geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_7290_35bf8f185b8b6ad37572b252b15a4cf7.pdf
۳ تیر ۱۳۹۴ –
مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین
journals.srbiau.ac.ir/article_10649.html
استفاده از راه حلي ابتکاري در مکانیابي جایگاههاي CNG …
trafficorg.tehran.ir/Portals/0/50.pdf
چاپ یادداشت – نسخه قابل چاپ
iustsg.blogsky.com/print/post-282
ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ ﻫﺎي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮا – پژوهش های نوین …
journal.saim.ir/article_28684_2389aeda13212e11d3b81ba21ac35c0d.pdf
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ
https://ijae.iut.ac.ir/article-1-425-fa.pdf
ﻫﺎي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن ﻣﺤﯿﻂ در ﺗﮑﻨﯿﮏ از اﺳﺘﻔﺎده ( ﺳ – کاوش های …
grd.yazd.ac.ir/article_565_70a8fc1acb61ffe06dd82a4a59c77ce6.pdf
۱۹ اسفند ۱۳۹۲ –
دانلود – رسم
rasmgroup.ir/mag_php/uploads/mags/382.pdf
کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد …
psp.journals.pnu.ac.ir/pdf_2175_0.html
های سبز با درنظرگرفتن ریسک ة بست تأمین حلقه ة زنجیر …
https://jieng.ut.ac.ir/article_54141_949fb652e9a02294f891789be2107024.pdf

فروشگاه مارکت سنتر