تایم بلاگ

مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی (LESS II)

طرح‌واره‌های هیجانی (ESs) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس …
jcps.atu.ac.ir/article_3888.html
بررسی رابطه طرحواره های هیجانی و باورهای فراشناختی با …
journals.research.ac.ir/files/site1/rds_journals/192/article-192-320163.pdf
رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و …
journal.nkums.ac.ir/article-1-273-fa.pdf
مقایسه طرحواره های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در …
npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-341-fa.pdf
ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻫﻤﺴﺮان اﻓﺮاد ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻃﺮﺣﻮا
jcp.semnan.ac.ir/article_2157_85c00d5909bdf52b0f07c8eb5fabaa01.pdf
۱۶ آذر ۱۳۹۲ –
– ﺣﻮاره ﻃﺮﺣ و ﺠﺎن ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠ ﺟ ﺎري، ﻧﻈﻢ رﻓﺘﺎ – ﻐﺰي ﻫﺎي ﻣﻐ ﺴ
www.iauz.ac.ir/files/…/پايان%20نامه%20سيستم%20هاي%20مغزي%20رفتاري.pdf
افسردگی با فراشناختی باورهای هیجانی و های طرحواره … – …
https://www.researchgate.net/…/brrsy-rabth-trhwarh-hay-hyjany-w-bawrhay-frashnak…
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ –
نقش طرحواره هاي هيجاني در تاب آوري “افراد مبتلا به HIV” – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234461
طرح واره هاي هيجاني (ESs) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297481
مقایسه میزان انسجام خانواده و طرحواره های هیجانی در جوانان مبتلا …
aac.iaukhsh.ac.ir/Images/ConferenceArticles/A1395-2202-NCPC.pdf
در افراد مبتال به اختالل استرس ) ( های هیجانی واره طرح به عنوان …
ensani.ir/fa/article/download/355798
پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم …
zanko.muk.ac.ir/article-1-95-fa.pdf
اثربخشی درمان طرحواره‌های هیجانی بر طرحواره‌های هیجانی زنان …
jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=2652&sid=1&slc_lang=fa
ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه کودک‌آزاری و غفلت، مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی (LESS) و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) به منظور کنترل نقش …
اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی (EST) بر دشواری های تنظیم …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=درمان+طرحواره+های+هیجانی
بررسی ساختار عاملی و مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره های …
https://www.noormags.ir/…/بررسی-ساختار-عاملی-و-مشخصات-روانسنجی-مقیاس-طرحواره…
مصطفی خانزاده,فروغ ادریسی,شهرام محمدخانی,محسن سعیدیان ; مجله: مطالعات روانشناسی بالینی ; تابستان 1392 – شماره 11 ;
بررسی ساختار عاملی و مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره های …
https://elmnet.ir/…/بررسی-ساختار-عاملی-و-مشخصات-روانسنجی-مقیاس-طرحواره-های-هی…
" " به مبتال افراد آوری تاب ی هیجانی در ها طرحواره … – مجله دانش …
knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/download/391/pdf_90
پیش‌بینی همدلی ادراک‌شده بر اساس طرح‌واره‌های هیجانی و تاب …
rehabilitationj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2059&slc_lang=fa&sid=fa…
نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده …
psychac.scu.ac.ir/article_13779.html
نقش مؤلفه های شناختی فراشناختی و فراهیجانی در پیشبینی …
ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2538&sid=1&slc_lang=fa&html=1
Research Paper Role of Cognitive, Metacognitive, and …
ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2538-en.pdf
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره های هیجانی – …
app.xuni.ir/nef/7992/html
ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘ
https://cdn.neoscriber.org/cdn/dl/81a0adb4-483f-11e8-a60d-a322dea2c2b3
های بدنی با میانجیگری ناگویی هیجانی و ابراز و نشانه منفی … …
ashrafi.usc.ac.ir/files/1557651239445.pdf
مقاله اثربخشی درمان طرح واره درمانی هیجانی بر نشانه های …
https://www.civilica.com/Paper-JR_CPS-JR_CPS-7-26_008=اثربخشی-درمان-طرح-واره-…
مقاله نقش اجتناب تجربه ای و طرحواره های هیجانی درمشکلات …
https://www.civilica.com/Paper-IBSCONF02-IBSCONF02_218=نقش-اجتناب-تجربه-ا…
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ، ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﯿﺠﺎ
journals.ihu.ac.ir/article_201674_0c1c6ab59c809338928b918599ba7af7.pdf
۷ بهمن ۱۳۹۴ –
نقش پیش‌بینی‌کنندگی طرح‌واره‌های هیجانی و دشواری در نظم …
jsr-p.khuisf.ac.ir/article_544571_115645.html
درمانی تنظیم‌هیجان‌در‌روان های‌ تکنیک ‌ – انتشارات ارجمند
https://www.arjmandpub.com/Product/Intro/1127/2
پایان نامه مقایسه تاثیر درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی …
https://azarim.ir/پایان-نامه-مقایسه-اثربخشی-درمان-استرس/
:عنوان پایان نامه بررسی مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره …
fc52.ydlteach.ir/…/:عنوان-پایان-نامه-بررسی-مقایسه-تحریف-های-شناختی-و-طرحواره-ها…
برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه، طرحواره های هیجانی لیهی و تحریف های شناختی ، و برای … کمتر کسی است که سردرد راتجربه نکرده باشد،90 درصد افراد حداقل یک بار …
ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓ – روانشناسی …
bjcp.ir/article-1-813-fa.pdf
پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در …
https://www.resathesis.ir/…/پایان-نامه-مقایسه-تحریف-های-شناختی-وطرحواره-های-هیجانی…
و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻃ
jtbcp.riau.ac.ir/article_1481_b9209c0a00a400c91efc71e53edf27dc.pdf
اثربخشی طرح‌وارۀ درمانی هیجانی بر شدت و فراوانی علائم … – …
daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-1563-fa.pdf
۱۷ مهر ۱۳۹۵ –
اثربخشی روان درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقاب …
teb.police.ir/teb/article-1-343-fa.pdf
مقاله تحقیقی. اثربخشی روان. درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر طرحواره. های. هیجانی معتادین در حال ترک. تاريخ دريافت. : 44. اسفند. 4939. تاريخ اصالح.
Page 1 DOI: 10.1234/knh.v913.391 مجله دانش و تندرستی، …
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.874.1296&rep=rep1…
۹ شهریور ۱۳۹۷ –
بیان مسئله – سامانه پایان نامه های دانشگاه تهران
thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/ThesisPdf15PagesFiles/2016-5/295790-15Page-.pdf
اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه و …
jwc.iauahvaz.ac.ir/article_545273_79dd604963f13d3587b5bd94e95c7568.pdf
مقایسۀ روان بنه های هیجانی میان افراد معتاد و غیرمعتاد – مجله …
www.iranapsy.ir/en/journal/download/category/602-paper793?download=497…
مقاله طرحواره های هیجانی و اختلال شخصیت وسواسی- جبری – مگ …
https://magirans.com/مقاله-طرحواره-های-هیجانی-و-اختلال-شخصی.htm
متن کامل (PDF)
etiadpajohi.ir/article-1-388-fa.pdf
فایل مقیاس درگیری والدین در امور تحصیلی|دابلیو اُ
wom.xdlfile.ir/lks/53244/مقیاس-درگیری-والدین-در-امور-تحصیلی
علیرضا بخشایش..رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و سازگاری
https://pws.yazd.ac.ir/download/zareei/farsi/files/125/660908
پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن …
https://00022.ir/پایان-نامه-مقایسه-اثربخشی-درمان-استرس/
دانلود پرسشنامه روانشناسی – سطر اول
www.satreaval.com/دانلود-پرسشنامه-روانشناسی
اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان …
direct5.kish20.ir/direct5/681183/html
۹ تیر ۱۳۹۷ –
رابطه باورهای فراشناختی – فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد
sh-addiction.ir/article-1-445-fa.pdf
نشریه روان پرستاری – Yektaweb
yektaweb.net/~ijpnir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=دانشجویان
جدید: پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: مقایسه تحریف های …
https://hhsajad.ir/پایان-نامه-روانشناسی-گرایش-بالینی-مقا/
بودجه – conversation – مقاله
manano.ir/conversation/بودجه/
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ –
اصل مقاله – مجله اصول بهداشت روانی
jfmh.mums.ac.ir/article_6172_f106cf3c5fcf58f029a69d5616f73c05.pdf
پرسشنامه افسردگي بک – ويرايش دوم(BDI-II) | 1204171
microbiology.hiapcongress.ir/Microbiology/1204171/html
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ –
مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی – زیپو
zipo.blogia.ir/مقیاس-طرحواره-های-هیجانی-لیهی/
۳ دی ۱۳۹۶ –

فروشگاه مارکت سنتر